Hayatın risklerini biz üstlenelim, Güzellikleri size kalsın.
WhatsApp
0(532)242 0628

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Ana Esasları

 

SİGORTAMOBİL SİGORTA ACENTELİĞİ LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden SİGORTAMOBİL SİGORTA ACENTELİĞİ LTD. ŞTİ. ("Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) uyarınca, Şirket’e ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yarışmalar kapsamında Şirket tarafından toplanan kişisel verilerin işlenmesine yönelik gerçek kişilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Şirket tarafından işbu Aydınlatma Metni altında tarif edilen yöntemlerle toplanan tarafınıza ait kişisel veri niteliğindeki isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, telefon numarası ve e-posta verileriniz Kanun’un 5’inci maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir:


- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin ve Şirket bağlılık süreçlerinin yürütülmesi kapsamında Şirket’e ait sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli yarışmalar düzenlemek,
- Şirket’e ait sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenen yarışmalar kapsamında ödül süreçlerinin yürütülmesi ve organizasyonunun sağlanması,
- Ödülün oluşturulması ve teslimine yönelik ilgili kişi ile iletişime geçilmesi.

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

 

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen yöntemlerle toplanan kişisel veriler Şirket tarafından hiçbir üçüncü kişi/kişiler, kurum ve kuruluşlara aktarılmayacaktır.


3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Yukarıda bahsedilen kişisel veriler, Şirket tarafından elektronik ortamda yazılı olarak toplanmaktadır.
Şirket tarafından yukarıda amaç ve yöntemle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5’inci maddesi kapsamında “bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması”, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

4. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;


- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) Şirket’in internet sitesinde yayınlanan başvuru formunu (“Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”) doldurup imzaladıktan sonra ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin adresine gönderebilirsiniz veya (iv) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

 

Taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   


Saygılarımızla,

 

SİGORTAMOBİL SİGORTA ACENTELİĞİ LTD. ŞTİ.
İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

E-posta adresi: [email protected] 

 

İnternet adresi: www.sigortamobil.net 
 
Adres: Fatih mah. Kordonboyu cd. 27/2 Büyükçekmece / İstanbul

 

Tel: 0(532)242 0628